Shopping Bag Mashrabbiya Digital C-type Print 56.5cm x 56.5cm Edition of 5 + 1 AP

Shopping Bag Mashrabbiya
Digital C-type Print
56.5cm x 56.5cm
Edition of 5 + 1 AP

 Metamorphosis of the Devoid Object Digital C-type Print 39cm x 49.5cm Edition of 6 + 1 AP

Metamorphosis of the Devoid Object
Digital C-type Print
39cm x 49.5cm
Edition of 6 + 1 AP

 Waiting Digital C-type Print 20.3cm x 20.3cm Edition of 5 + 1 AP

Waiting
Digital C-type Print
20.3cm x 20.3cm
Edition of 5 + 1 AP

 Red Caps Rorschach test Digital C-type Print 81.2cm x 81.2cm Edition of 3 + 1 AP

Red Caps Rorschach test
Digital C-type Print
81.2cm x 81.2cm
Edition of 3 + 1 AP

 Unitled Digital C-type Print 25.4cm x 25.4cm Edition of 6 + 1 AP

Unitled
Digital C-type Print
25.4cm x 25.4cm
Edition of 6 + 1 AP

 Shopping Bag Mashrabbiya Digital C-type Print 56.5cm x 56.5cm Edition of 5 + 1 AP
 Metamorphosis of the Devoid Object Digital C-type Print 39cm x 49.5cm Edition of 6 + 1 AP
 Waiting Digital C-type Print 20.3cm x 20.3cm Edition of 5 + 1 AP
 Red Caps Rorschach test Digital C-type Print 81.2cm x 81.2cm Edition of 3 + 1 AP
 Unitled Digital C-type Print 25.4cm x 25.4cm Edition of 6 + 1 AP

Shopping Bag Mashrabbiya
Digital C-type Print
56.5cm x 56.5cm
Edition of 5 + 1 AP

Metamorphosis of the Devoid Object
Digital C-type Print
39cm x 49.5cm
Edition of 6 + 1 AP

Waiting
Digital C-type Print
20.3cm x 20.3cm
Edition of 5 + 1 AP

Red Caps Rorschach test
Digital C-type Print
81.2cm x 81.2cm
Edition of 3 + 1 AP

Unitled
Digital C-type Print
25.4cm x 25.4cm
Edition of 6 + 1 AP

show thumbnails